?

Προστατ?ψτε τα δεδομ?να σα?

吉林时时彩玩法 www.ovngq.cn

Προστατ?ψτε την επιχε?ρησ? σα? με του? πλ?ον ασφαλε?? εκτυπωτ??1 και υπολογιστ?? στον κ?σμο.

Την ασφ?λεια των εκτυπ?σεων
1 Βασ?ζεται σε ανασκ?πηση απ? την HP των λειτουργι?ν ασφ?λεια? των ανταγωνιστικ?ν εκτυπωτ?ν τη? ?δια? κατηγορ?α? που δημοσιε?τηκαν το 2016. Μ?νο η ΗΡ προσφ?ρει ?ναν συνδυασμ? λειτουργι?ν ασφ?λεια? που υποστηρ?ζουν την παρακολο?θηση, την αν?χνευση και την αυτ?ματη διακοπ? επιθ?σεων και, στη συν?χεια, την αυτ?ματη επικ?ρωση τη? ακεραι?τητα? του λογισμικο? μ?σω επανεκκ?νηση?. Για να δε?τε τη λ?στα των εκτυπωτ?ν, επισκεφτε?τε τη διε?θυνση: www.hp.com/go/PrintersThatProtect. Για περισσ?τερε? πληροφορ?ε?: www.hp.com/go/printersecurityclaims
2 Η φορητ? εκτ?πωση προ?ποθ?τει τη σ?νδεση τη? φορητ?? συσκευ?? με τον εκτυπωτ? HP Sprocket μ?σω Bluetooth. Η εκτ?πωση απ? φορητ?? συσκευ?? μ?σω τη? εφαρμογ?? HP Sprocket υποστηρ?ζεται σε συσκευ?? iPhone? και iPod touch? με iOS v8.0 και νε?τερε? εκδ?σει?. Η εκτ?πωση απ? Android? υποστηρ?ζεται σε συσκευ?? Android με λειτουργικ? σ?στημα v4.4 και νε?τερε? εκδ?σει?. Η ονομασ?α Bluetooth ε?ναι εμπορικ? σ?μα που αν?κει στον κ?τοχ? του και χρησιμοποιε?ται απ? την HP κατ?πιν ?δεια?.
  • 人民网评:“二传手”耽误的不止是改革时机 2019-03-22
  • 教育时评:清华给落榜生的一封信,到底伤害了谁的自尊?(原创首发) 2019-03-16
  • 济南高新区与浪潮、思科签署战略合作备忘录 2019-03-16
  • 易烊千玺押中高考作文题?不仅会押,今年还唱过! 2019-03-08
  • 372| 586| 414| 782| 74| 546| 751| 540| 752| 967|